Toyota Yaris

The Toyota Yaris is also available at our location! Boric Car Rental Curacao provides you with the cheapest price available on our local market with this new and reliable Toyota

More Info

Toyota Corolla

The Toyota Corolla is also available at our location! Boric Car Rental Curacao provides you with the cheapest price available on our local market with this new and reliable Toyot

More Info

Curaçao

Curaçao Curaçao (pronounced /ˈkʊərəsaʊ/; Dutch: Curaçao, Papiamentu: Kòrsou) is an island in the southern Caribbean Sea, off the Venezuelan coast. The Country of Curaça

More Info

Kia Picanto

The Mini Kia Picanto is also available at our location! Boric Car Rental Curacao provides you with the cheapest price available on our local market with this new and reliable Kia

More Info

New Rio

The new Kia Rio is also available at our location! Explore the island in this fuel saving, new model Kia Rio!

More Info

The New Kia Cerato

BORIC CAR RENTAL CURACAO ........ Happy to announce the arrival of the brand new Kia Cerato in her fleet.                    

More Info

New Sportage

The new Cars have arrived at our location! Be the first one to show off this year in a new color, new model Kia Sportage!

More Info

New model cars

  BORIC CAR RENTAL CURACAO ........ Presents her most recent arrivals !!!!!!! Happy to announce the arrival of the brand new Kia Sorento in her fleet.    

More Info

Toyota Yaris Curacao

Goedkoop , kleurrijk, stijlvol en komfortabel rondrijden? Bij ons kan dat! Verken Curacao met ons. Wij hebben de goedkoopste en nieuwste Toyota Yaris!

More Info

Toyota Corolla Curacao

Goedkoop , kleurrijk, stijlvol en komfortabel rondrijden? Bij ons kan dat! Verken Curacao met ons. Wij hebben de goedkoopste en nieuwste Toyota Corolla!

More Info

Meer over Curaçao

Curaçao Curaçao (Papiaments: Kòrsou) is een eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee, voor de kust van Venezuela. Met het onbewoonde Klein Curaçao is Curaçao een land binnen

More Info

Kia Picanto Curacao

Goedkoop , kleurrijk, stijlvol en komfortabel rondrijden? Bij ons kan dat! Verken Curacao met ons. Wij hebben de goedkoopste en nieuwste Kia Picanto!

More Info

Nieuwe Rio Curacao

De nieuwe autos zijn aan onze lijn toegevoegd! Kleurrijk rondrijden? Verken Curacao in de benizine besparende Kia Rio!

More Info

Nieuwe Kia Cerato

BORIC AUTO VERHUUR CURACAO ....... We verwelkomen de toevoeging van de splinter nieuwe Kia Cerato model aan onze lijn autos.                  

More Info

Nieuwe Sportage Curacao

De nieuwe autos zijn aan onze lijn toegevoegd! Kleurrijk rondrijden? Verken Curacao in de stijlvolle nieuwe Kia Sportage!

More Info

Nieuwe modellen Auto's Curacao

  BORIC AUTO VERHUUR CURACAO ........ Presenteerd hier zijn meest nieuwe autos!!!!!!!   We verwelkomen de toevoeging van de splinter nieuwe Kia Sorento model aan o

More Info
English (United Kingdom) Nederlands - nl-NL

Volg ons via twitter

Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden

Voorwaarden huurovereenkomst motorvoertuigen Boric Car Rental

Boric Car Rental, nader aangeduid als verhuurder, verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat te hebben ontvangen van verhuurder het voertuig beschreven aan de keerzijde van dit document, met de daartoe behorende documenten en toebehoren, tegen betaling van de aan de keerzijde opgenomen huurprijs, gedurende de overeengekomen huurperiode, terwijl huurder verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden aan de keerzijde van dit document, alsook met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1

Het voertuig is en blijft eigendom van verhuurder en kan op grond van de onderhavige overeenkomst niet door huurder worden vervreemd. Het voertuig mag alleen op Curaçao worden gebruikt en mag niet worden vervoerd naar een ander land. Het voertuig wordt verhuurd om uitsluitend als gezinsvervoermiddel voor normaal personenverkeer te worden gebruikt. Het voertuig dient terug te worden bezorgd op het adres waar het voertuig is gehuurd, tenzij er uitdrukkelijk van tevoren een andere regeling is gemaakt.

Artikel 2

De huur vangt aan en eindigt op de datum en tijd aangegeven op de keerzijde. De huurder bezorgt het ontvangen motorvoertuig in goede staat terug, op de overeengekomen datum en tijd, met de daartoe behorende autosleutel, documenten, gereedschappen, reserve band, kinderstoel, global positioning system (GPS) etc… zoals aangegeven aan de keerzijde. Een verlenging van de huurovereenkomst is alleen met toestemming van Verhuurder mogelijk.

Artikel 3

1. Het voertuig wordt uitsluitend bestuurd door de huurder of medebestuurder, van wie naam en andere gegevens voorkomen op de keerzijde.

2. Waar in het navolgende wordt verwezen naar de huurder wordt mede bedoeld de medebestuurder.

Artikel 4

1. Huurder gebruikt het motorvoertuig op een correcte manier als een goede huisvader.

2. Gedurende de huurperiode zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig waaronder die voor benzine, bandenreparatie en stalling voor rekening van huurder.

3. Huurder controleert dagelijks, of minstens bij het tanken van benzine, het olieniveau van de motor, de koelvloeistof en de druk in de banden.

4. Mocht tijdens het gebruik van het voertuig een waarschuwingslamp in het dashboard oplichten of de temperatuur- indicator duiden op een hoge motortemperatuur dan stopt de bestuurder meteen het voertuig. Handelt de bestuurder in strijd met deze bepaling dan is huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die verhuurder als gevolg van dit nalaten mocht lijden.

Artikel 5

Het voertuig wordt zoveel mogelijk onderhouden volgens het onderhoud-schema dat zich bij de documenten van het voertuig bevindt. Werkzaamheden noodzakelijk voor reparatie of onderhoud van het voertuig vinden alleen plaats door of in opdracht van verhuurder. Acht verhuurder dit noodzakelijk dan dient huurder het voertuig in te leveren bij verhuurder die het betreffende voertuig na onderhoud of reparatie aan huurder zal terug geven. Reparaties aan het voertuig uitgevoerd zonder toestemming van verhuurder zijn voor rekening en risico van huurder.

Artikel 6

Het voertuig is voorzien van een reserveband en de benodigde gereedschappen. Lekke banden worden door huurder zelf verwisseld en gerepareerd. Eventuele wegsleepkosten van het voertuig en vervoerkosten van passagiers zijn voor rekening van de huurder. Wegslepen vindt alleen plaats door het bedrijf vermeld aan de voorzijde.

Artikel 7

In geval van verlies of in ongerede komen van één of meer van de autodocumenten wordt een schadevergoeding van NAf. 45,00 in rekening gebracht.

Artikel 8

Huurder houdt zich aan de verkeersregels. Huurder zal het voertuig niet parkeren op verboden parkeerplaatsen, op verlaten onoverzichtelijke of ongebruikelijke plekken. Huurder draagt de verantwoordelijkheid om het voertuig zodra deze niet in gebruik is op slot te doen en te houden en eventuele anti-diefstal mechanismen te gebruiken.

Artikel 9

Huurder overhandigt onder geen enkele omstandigheid de sleutels van het voertuig aan derden, autowassers, hotelbedienden etc …, die niet bevoegd zijn het voertuig te besturen.

Artikel 10

1. Huurder en medebestuurder zijn verantwoordelijk en gezamenlijk alsook hoofdelijk aansprakelijk voor iedere directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig. Huurder vrijwaart verhuurder van iedere mogelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van het voertuig.

2. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle geldboetes in verband met verkeersovertredingen begaan met of door het voertuig en vrijwaart verhuurder tegen deze boetes.

3. Huurder betaalt in geval van een ongeval of diefstal direct voor de totale schade, voor zover deze niet door een verzekering is gedekt. Een eigen risico van minimaal NAf 1000,-- per schade geval is in ieder geval van toepassing.

4. Huurder vrijwaart verhuurder voor letsel toegebracht aan passagiers of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld op basis van enige wettelijke bepaling, en dat voor zover zulk een letsel niet of niet voldoende gedekt is door een verzekering bedoeld in het zevende lid van dit artikel.

5. Zoals voorzien op de keerzijde van deze pagina bevestigen huurder en medebestuurder hierbij dat zij kennis hebben genomen van het feit dat als dekking voor het voertuig alleen van toepassing is de door de Curaçaose wet voorgeschreven wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) die dekking geeft voor schade aan derden tot een maximum van NAf. 150.000,-- per schade geval. Deze WA verzekering bevat een standaard eigen risico van minimaal NAf. 1000,--, welk bedrag volledig voor rekening is van huurder of medebestuurder. Huurder en medebestuurder zullen echter volledig aansprakelijk zijn voor alle schade of letsel van welke aard dan ook, ongeacht de schuldvraag, in geval het voertuig wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van deze huurovereenkomst. De verzekeringstoeslagen zijn wettelijk verplicht. De polis van de WA verzekering is verkrijgbaar op het kantoor van verhuurder.

6. Huurder verklaart hierbij zich volledig te zullen houden aan de voorwaarden opgenomen in de polis die wordt opgemaakt voor de WA-verzekering. Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de onderhavige overeenkomst.

7. Accepteert huurder de Collision Damage Waiver (CDW), dan is de aansprakelijkheid van huurder beperkt tot NAf. 1000,-- voor schade aan het gehuurde voertuig. Indien huurder de CDW niet accepteert, is huurder aansprakelijk voor het gehele schadebedrag, ongeacht de schuldvraag. Verhuurder vraagt een deposito van NAf. 1000,-- voor eigen risico voor afgifte van het voertuig. Huurder krijgt dit deposito in zijn geheel terug indien het voertuig schadevrij, en in dezelfde toestand zoals deze door verhuurder aan huurder is afgeleverd, wordt terug ontvangen. In geval van schade door diefstal, joyriding of vandalisme blijft huurder altijd, ook indien huurder de CDW heeft geaccepteerd, verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen risico, tenzij huurder het voertuig voor Deductible Damage Waiver (DDW) heeft verzekerd. Accepteert huurder het CDW of DDW niet dan is het deposito NAf, 1.820,--.

In case of emergency after 18:00 pm, you can reach us at 685-3734

Enjoy your stay in Curaçao!